FASTPARK INTEGRITETSPOLICY 

Senast uppdaterade: 14 april 2023

Följande integritetspolicy (”Policy”) har upprättats av FastPark Sweden AB (”FastPark”) för hantering av personuppgifter. Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här Policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Policyn är en del av FastParks allmänna villkor (”Villkor”) och definitioner som används i allmänna villkor ska gälla även för denna Policy.

Syftet med den här Policyn är tillse att vi alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och med respekt för den personliga integriteten. Du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. 

Vad är personuppgifter?  

Med personuppgifter avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en levande fysisk person.  

FastPark är angelägna om att dina personuppgifter skyddas och vi behandlar dem därför endast i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan gällande lagstiftning.  

Vi är personuppgiftsansvariga 

FastPark med organisationsnummer 559201–4012 och adress Packhusallén 6G, 652 12 Karlstad ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig, som FastPark, eller annan på uppdrag av FastPark, utför inom ramen för Tjänsten. FastPark är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.  

Samtycke

FastPark strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda Användarens samtycke. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas. Om ett samtycke återkallas kommer FastPark inte att behandla personuppgifter ytterligare och inte uppdatera tidigare lämnade uppgifter. Det ska dock noteras att trots återkallat samtycke kan viss behandling vara nödvändig för att följa lag eller ingångna avtal. 

Varför behandlar vi personuppgifter om dig? 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs. endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund.  

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför? 

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. I första hand får vi dina personuppgifter direkt från dig när du skapar en Profil i FastParks App eller kontaktar FastPark per telefon och/eller mail. För att kunna ingå samt fullgöra avtal med dig behöver vi information om förnamn, efternamn, e-postadress, adress, personnummer, telefonnummer, betaluppgifter och andra kontaktuppgifter till dig. 

Andra uppgifter som kan komma att behandlas är geografisk position såsom koordinater, bokningshistorik, feedback som lämnats av en Användare och teknisk data såsom IP-adress.

FastPark kan komma att inhämta från, och lämna uppgifter om dig till, tredje part såsom kreditupplysningsinstitut, myndigheter och handelsplatser. Du kommer att erhålla information om vilka tredje parter som informationen kan komma att lämnas till/inhämtas ifrån i samband med den aktuella behandlingen. 

Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.  

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.  

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till? 

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.  

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt. 

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.  

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.  

En samarbetspartner, leverantör eller underleverantör som kan komma att få del av personuppgifter, kan vara beläget utanför EU/EES. Vid en överföring till land utanför EU/EES vidtas sådana lämpliga skyddsåtgärder som erfordras av bindande företagsbestämmelser, standradavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om, godkända uppförandekoder eller certifieringsmekanismer, och rättsligt bindande instrument mellan myndigheter.

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig? 

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.  

FastPark kan komma att inhämta från, och lämna uppgifter om dig till, tredje part såsom kreditupplysningsinstitut, myndigheter och handelsplatser. Du kommer att erhålla information om vilka tredje parter som informationen kan komma att lämnas till/inhämtas ifrån i samband med den aktuella behandlingen. 

Ändamål med insamling av personuppgifter

Personuppgifter samlas endast in för vissa bestämda ändamål. Det allmänna ändamålet är att tillhandahålla Tjänsten som FastParks Användare önskar. FastPark behandlar inte personuppgifter för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. 

FastPark kan komma att använda, sammanställa, bearbeta och analysera personuppgifter för att administrera Användares konto i FastParks App, analysera Användares användning av Tjänsten, för att säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet samt att uppfylla skyldigheter enligt lag eller förordning.

  • Kontaktuppgifter används för att skapa en Profil hos FastPark samt för att skapa en annons för Innehavaren. FastPark kan komma att kontakta dig och/eller att dela din kontaktinformation till relevanta parter vid klagomål.
  • Betalningsuppgifter används för att kunna utställa faktura till Brukare, ta emot betalning för uthyrd parkeringsplats eller för att kunna göra en utbetalning till Innehavare.
  • Geografisk position används för att kunna visa parkeringsplatser närmast dig eller närmast önskad adress.
  • Orderhistorik används till att presentera historiken för Användaren samt för att beräkna svarsfrekvens och genomsnittliga svarstider.
  • Feedback, kontaktinformation och teknisk information om OS-version och applikationsanvändning samlas in för att förbättra Tjänsten.
  • Tekniskdata används för att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten och för analysändamål med syftet att förbättra Tjänsten.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter? 

FastPark bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Personuppgifterna lagras så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst tio år med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall kan uppgifterna emellertid komma att sparas längre tid på grund av lagstiftningskrav. 

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra vår verksamhet raderas när de inte längre är relevanta för det ändamål de samlats in för. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas. 

Bevarandetid 

FastPark bevarar uppgifter under den tid som är nödvändig för respektive rättslig förpliktelse. Bevarandetiden räknas från den dagen som en Användare avregistreras som Användare. Följande bevarandetid gäller: Kontaktuppgifter (namn, e-post, adress, mobilnummer, födelsedatum) max 10 år. Betalningsinformation (bankkontonummer och bankkortsuppgifter) max 10 år. Fordonsuppgifter (registreringsnummer och annan fordonsinformation) max 10 år. Uppgifter kopplade till förmedlingen av parkeringsplatser (kontaktuppgifter till Innehavaren och Brukaren, bilens registreringsnummer och information om parkeringsplats) max 10 år. Kommunikations- och recensionsuppgifter mellan Användare samt recensioner avseende parkeringsplatser, biluppgifter, profilbild, max 2 år. Marknadsföringsuppgifter (personliga uppgifter som samlats in genom Tjänsten) max 2 år. Bokningsuppgifter (kontakt- och betalningsuppgifter) max 10 år.

Dina rättigheter 

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på support@fastpark.se.  

Säkerhet

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att skydda personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga samt att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Tillgång till personuppgifter  

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig. En begäran om information rörande personuppgiftsbehandling sker till support@fastpark.se. 

Rättelse och radering  

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade. 

Dataportabilitet  

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig. 

Begränsning av behandling  

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.  

Rätt att göra invändningar  

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.  

Rätt att inge klagomål  

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.  

Ändringar av denna policy  

Denna Policy kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid publicerad i FastParks App. Besök därför gärna vår app för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar. 

Kontakt 

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till support@fastpark.se  eller genom att ringa oss på telefonnummer 010 660 07 51 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.fastpark.se